دفتر کمیسیون موارخاص

دفترکمیسیون موارد خاص:
مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان یک مرکز خدمات رسانی به دانشجویان در زمینه های حمایت، کمک و تشخیص موارد خاص روانپزشکی، روان شناسی و مددکاری اجتماعی با کمیسیون موارد خاص دانشگاه در ارتباط می باشد. واحد کمیسیون موارد خاص مرکز مشاوره وظیفه بررسی و اعلام نظر در مورد دانشجویانی که در جریان تحصیل مشکلات تحصیلی شان ناشی از موارد خاص مرتبط با روانپزشکی، روان شناسی و مددکاری اجتماعی تعریف شده است را بر عهده دارد و همچنین پرونده های روانپزشکی، روان شناسی و مددکاری اجتماعی دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج  و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود قابل حل نمی باشد را مورد بررسی قرار می دهد. کمیسیون موارد خاص دارای آیین نامه اجرایی 13 ماده و 19 تبصره می باشد که دانشجویان برای استفاده از خدمات این واحد، باید فرایند ذیل را در نظر داشته باشند.

 1-درخواست کتبی دانشجو به آموزش دانشکده جهت بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص و ارسال نامه به مرکز مشاوره
2-مراجعه به وب سایت مرکز مشاوره و دریافت شماره پرونده
www.counseling.sbu.ac.ir
3-همراه داشتن شماره نامه ارسالی از دانشکده به مرکز مشاوره و شماره پرونده جهت تکمیل پرونده فیزیکی و مصاحبه اولیه.صرفا روزهای شنبه و یکشنبه مراجعه شود.
4-تکمیل مدارک روانشناختی و روانپزشکی
5-مراجعه به مسئول پذیرش دفتر مشاوره جهت تعیین وقت با روانپزشک و مشاور تحصیلی 
6-مراجعه مجدد به کارشناس مربوطه جهت پیگیری و درخواست طرح پرونده در کارگروه مرکز مشاوره
7-مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش دانشکده جهت اطلاع وپیگیری رای کارگروه 



  تاریخ آخرین بروزرسانی صفحه : 04 اسفند 1400 - 11:55